Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Bốn bài văn kỷ niệm do ông Tạ Đình Ty biên soạn năm Canh Ngọ (1990) - (2)(tiếp theo)
Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 12 Tạ Trường Quý

Sống thanh bạch một đời cụ Khoá

Đức hiền hoà con cháu noi gương

Họ hàng trên kính dưới nhường

Công cha nghĩa mẹ đôi đường kính tôn

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Con cháu cụ Tạ Đình Nghiên2. 17 Con cháu cụ Tạ Đình Nghiên

Đời thứ 9.
1) Tạ Ngũ (con cụ Nhân).
Chi tiết: Con cháu cụ chưa có liên lạc.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Bà Tạ Thị XuyếnBà Tạ Thị Xuyến, sinh ngày 14/5/1930 thuộc đời thứ 13, thuộc Chi 4 họ Tạ. Bà là cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng Tám 1945. 

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Bốn bài văn kỷ niệm do ông Tạ Đình Ty biên soạn năm Canh Ngọ (1990) - (1)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 10 Tạ Ngọc Tiệp

Cùng dòng dõi con nhà tư thế

Chốn trường văn kế nghiệp đàn anh

Thông minh tài đức rành rành

Văn chương tuyệt bút nổi danh thầy đồ

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Chi 6B - Con cháu cụ Tạ Đình Nhượng (3)2.16.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Nhu
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Hương tự Đình Khanh (con cả cụ Nhu)
Năm sinh:                               ; Ngày mất: 08/6
Cụ bà: Bùi Thị Gon, giỗ ngày 03/10; Quê quán:
Sinh ra: Tạ Đình Hinh, Tạ Đình Chới, Tạ Đình Lự.