Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2014

Danh sách các Liệt sĩ kháng chiến (1)II. Liệt sĩ kháng chiến chống Pháp


1
Tạ Bá Quy
14
3 – 2
Hy sinh năm 1950
2
Tạ Xuân Tỵ
12
4 – 3
Hy sinh ngày 08/4/1950
3
Tạ Đậu
14
4 – 3
Hy sinh ngày 24/4/1952
4
Tạ Soạn
13
4 – 4
Hy sinh ngày 20/6/1950
5
Tạ Thị Câu
13
4 – 6
Hy sinh ngày 11/8/1944
6
Tạ Ngọc Toản
14
4 – 6
Hy sinh ngày 24/9/1952
7
Tạ Văn Tư
14
5 – 1
Hy sinh ngày 17/3/1952
8
Tạ Đang
14
5 – 1
Hy sinh ngày 06/11/1952
9
Tạ Nguyên Sáu
12
7 – 1
Hy sinh ngày 06/4/1952
10
Tạ Ngọc Tảo
13
7 – 1
Hy sinh ngày 09/3/1952
11
Tạ Thị Tỵ
13
7 – 2
Hy sinh ngày 25/7/1954

Thứ Ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Con cháu cụ Tạ Đình Nghiên2. 17 Con cháu cụ Tạ Đình Nghiên

Đời thứ 9.
1) Tạ Ngũ (con cụ Nhân).
Chi tiết : Con cháu cụ chưa có liên lạc.

Thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Danh sách Bà mẹ Việt Nam Anh hùng


TT
Họ và tên
Đời thứ
Chi - ngành
Chú thích

I. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng1
Trần Thị Yên
13
3 – 2
Mẹ Liệt sĩ Tạ Bá Quy
2
Tô Thị Gái
13
3 – 2
Mẹ các Liệt sĩ Tạ Đình Lưu, Tạ Tiểu Bình
3
Đỗ Thị Dâu
13
4 - 3
Mẹ liệt sĩ Tạ Đậu
4
Phạm Thị Tèo
12
4 – 6
Mẹ Liệt sĩ Tạ Văn Vũ
5
Đỗ Thị Đới
13
6B – 1
Mẹ Liệt sĩ Tạ Quang Tác
6
Nguyễn Thị Mũn
13
6B – 2
Mẹ liệt sĩ Tạ Quang Huy

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 8 năm 2014

Chi 6B - Con cháu cụ Tạ Đình Nhượng (3)2.16.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Nhu
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Hương tự Đình Khanh (con cả cụ Nhu)
Năm sinh :                               ; Ngày mất : 08/6
Cụ bà : Bùi Thị Gon, giỗ ngày 03/10            ; Quê quán :
Sinh ra : Tạ Đình Hinh, Tạ Đình Chới, Tạ Đình Lự.