Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 11 (1)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 11 Tạ Bồi
Tài học hải xa gần nức tiếng
Kế ba khoa liền chiếm tú tài
Bộ Công bang biện đặc sai
Đời truyền mười một anh tài có ông.

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2016

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (3)2.11.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Ngọc Vĩnh
Đời thứ 9.
1) Tạ Luyện (con cả cụ Vĩnh)
Chức: Hương ẩm; Tước:
Sinh ra: Tạ Úy, Tạ An.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2016

Người con gái rạng danh họ TạTạ Thị Câu (1919 – 1944) tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, khi mà phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo phát triển mạnh mẽ ở Thư Điền. 

Thứ Năm, ngày 09 tháng 6 năm 2016

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (2)2.11.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Tuần
Đời thứ 9.
1) Tạ Trừu (con cụ Tuần)
Chức: Khán sự ; Tước:
Sinh ra: Tạ Uyên, Tạ Bá.

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 6 năm 2016

Một luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử về dòng họ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho điểm 10.00 luận văn cao học cho thạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy với đề tài: Lịch sử - Văn hóa dòng họ Tạ ở xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (từ đầu thế kỷ XVI đến những năm đầu thế kỷ XXI).