Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2015

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (5)2.11.5 Ngành 5. Con cháu cụ Tạ Ngọc Hạo
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Trạc (con cả cụ Hạo)
Chức: Hương đồ                   ; Tước:
Sinh ra: Tạ Nghị, Tạ Lễ.
2) Tạ Khuông (con thứ 2 cụ Hạo)
Chức: Hương đồ                  ; Tước:
Sinh ra: Tạ Hùng, Tạ Thắng, Tạ Cường, Tạ Bốn.
Chi tiết: Cụ ra lập ấp ở làng Lũ Phong (nay là xã Tây Phong).

Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Lời nói đầu


Sách có câu: "Nhân bản hồ tổ"
Mọi vật gốc tự đất trời mà hóa sinh không dứt, người ta gốc tự tổ tôn mà  sinh hóa không cùng. Tôn phái của người ta cũng như mọi vật của trời đất vậy.

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (4)2.11.4 Ngành 4. Con cháu cụ Tạ Ngọc Đoán
Đời thứ 9.
1) Tạ Cự (con cụ Đoán)
Chức: Hương đồ                ; Tước:
Sinh ra: Tạ Trực, Tạ Nhã, Tạ Ngữ.

Thứ Hai, ngày 04 tháng 5 năm 2015

Nguồn gốc, truyền thống dòng họ


Căn cứ vào bút tích và lời truyền lại qua các đời cho biết nguồn gốc xa xưa của Tổ tiên ta là từ vùng Lạng Sơn di cư vào Thanh Hóa lập ấp. Theo sử sách ghi được thì từ thời Lý đã có những cuộc di dân xuống các vùng ven biển khai khẩn đất hoang phát triển nông nghiệp, bảo vệ bờ cõi. Lúc đó ở vùng ven biển thuộc Trấn sơn Nam hạ (thuộc các làng Trình Phố : Công Bồi, Phương Trạch, Diêm Điền, Tiểu Hoàng ngày nay) là những bãi cát hoang vu.

Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2015

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (3)2.11.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Ngọc Vĩnh
Đời thứ 9.
1) Tạ Luyện (con cả cụ Vĩnh)
Chức: Hương ẩm                  ; Tước:
Sinh ra: Tạ Úy, Tạ An.