Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Con cháu cụ Tạ Ngọc Tiêu


Đời thứ 9.
1) Tạ Bảng (con nuôi cụ Nhương).
Sinh ra: Tạ Tháo, Tạ Quynh, Tạ Ba
Chi tiết: Con cháu cụ đến đời thứ 11 thì hết.

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 11 (2)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 11 Tạ Quang
Ngoài dặm liễu dân cu vui vẻ
Dưới Tụng đường lời lẽ công minh
An Bồi một giải thênh thênh
Móc mưa đầm ấm trước sân Mai đình.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (6)2.11.6 Ngành 6. Con cháu cụ Tạ Ngọc Toản
Đời thứ 9.
1) Tạ Phó (con cả cụ Toản)
Chức: hương đồ; Tước:
Sinh ra: Tạ Thản, Tạ Cát, Tạ Yết, Tạ Tứ.

Thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2016

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 7 năm 2016

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (5)2.11.5 Ngành 5. Con cháu cụ Tạ Ngọc Hạo
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Trạc (con cả cụ Hạo)
Chức: Hương đồ; Tước:
Sinh ra: Tạ Nghị, Tạ Lễ.
2) Tạ Khuông (con thứ 2 cụ Hạo)
Chức: Hương đồ; Tước:
Sinh ra: Tạ Hùng, Tạ Thắng, Tạ Cường, Tạ Bốn.
Chi tiết: Cụ ra lập ấp ở làng Lũ Phong (nay là xã Tây Phong).