Thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 9 (2)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 9 Tạ Xưng

Quyền Cai tổng san Khê nhất thống

Hội Thái Bình dân tổng yên vui

Sân mai vóc tuyết đượm mùi

Hơi đồng chẳng nhuộm tanh hôi tấc lòng

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Chi 3 – con cháu cụ Tạ Đình Trật (2)Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Xuân
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Nham (con cụ Xuân)
Chức: Hiệu sinh (tú tài)                    ; Tước:
Nơi an táng: Nghĩa trang thôn Đoài, xã Tây Giang.
Sinh ra: Tạ Đình Khiết, Tạ Đình Xoang.

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016

Chi Tiểu Hoàng, con cháu cụ Tạ Đình TrìTheo gia phả cũ thì có cụ Tạ Đình Vàng (đời thứ 8) con cụ Tạ Quất (đời thứ 7) làm con nuôi người làng Tiểu Hoàng sinh ra cụ Năng (đời thứ 9), cụ Năng sinh ra cụ Xe (đời thứ 10).

Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Chi 3 – con cháu cụ Tạ Đình Trật (1)Gia phả Chi 3
Con cháu cụ Tạ Đình Trật, đời thứ 7
Chức: Huyện thừa
Tước: Điện tiền tiến công lang
Cụ được Vua Lê Cảnh Hưng năm thứ 3 phong sắc ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ (1742).

Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 9 (1)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 9 Tạ Đình Duyên

Tiến công lang Huyện thừa chức vụ

Chức đời truyền cháu cụ Ngọc Du

Kim Sơn huyện thự chu du

Giãi đèn bút án, thuận thu dân tình.