Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2015

Chi 6A - Con cháu cụ Tạ Đình Nhân (3)2.15.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Viết Côn
Đời thứ 9.
1) Tạ Viết Côn (con thứ 3 cụ Phong)
Sinh ra : Tạ Văn Sản.
Chi tiết : Con cháu cụ ở xã Xuân Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 4 Tạ Ngọc Lưu

Nền thế đức theo anh dóng dả
Hầu lưu long chức cả quyền long
Vẻ vang con cháu tiên rồng
Xôn xao ty trúc hội đồng quân quan

Thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2015

Chi 6A - Con cháu cụ Tạ Đình Nhân (2)2.15.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Viết Cõn
Đời thứ 9.
1) Tạ Viết Cõn (con cụ Phong)
Sinh ra: Tạ Viết Châu, Tạ Viết Huệ, Tạ Viết Đô, Tạ Viết Chuẩn, Tạ Viết Tính, Tạ Viết Nhạc, Tạ Viết Đạt.
Chi tiết: Con cháu cụ ở xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, Nam Định.

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 4 Tạ Ngọc Quỳnh

Cụ Ngọc Quỳnh cũng hàng tứ thế
Tước phong hầu nghiệp kế gia thanh
Lý, đào hai vẻ đua xanh
Một nhà Hầu tước thanh danh trên đời

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 8 năm 2015