Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

Chi 8 - Con cháu cụ Tạ Đình Khóa (3)Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Liên
Đời thứ 9.
1) Tạ Doãn (con cụ Liên)
Sinh ra : Tạ Toản.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Danh sách Ban Trị sự qua các thời kỳ (2)(tiếp theo và hết)
Năm 1992

Ban Trị sự :

Tạ Đình Văn, đời thứ 14, Chi 4, ngành 2, Trưởng Ban

Tạ Trắc, đời thứ 13, Chi 1, ngành 1, Trưởng Họ,

Tạ Xuân Ba, đời thứ 13, Chi 4, ngành 3, Phó Ban Thường trực,

Tạ Đình Ty, đời thứ 14, Chi 3, ngành 2, Phó Ban kiêm Thư ký,

Tạ Kinh Quắc, đời thứ 13, Chi 4, ngành 6, Phó Ban việc Hiếu, Lễ Nghi.

Thứ Năm, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Chi 8 - Con cháu cụ Tạ Đình Khóa (2)Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Liễn
Đời thứ 9.
1) Tạ Nghiêm (con cụ Liễn)
Sinh ra : Tạ Nghị, Tạ Đặng, Tạ Cảm.