Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2015

Con cháu cụ Tạ Quang Kiến2.14 Con cháu cụ Tạ Quang Kiến 

Đời thứ 9.
1) Tạ Thông (con cụ Nhuận).
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Mão, Tạ Tuỳ.
Chi tiết: Hai con của cụ đi làm con nuôi họ khác không còn liên lạc.

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Văn kỷ niệm "Đức Thánh cậu"


Bài ca “Đức Thánh cậu”
Cơn sóng bạc Cần vương thống tiễn
Lĩnh gươm vàng “Đức cậu Tạ Công” (1)
Bụi trần quét sạch như không
Chức phong Đại tướng sân rồng sắc ban

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2015

Chi 5 - Con cháu cụ Tạ Ngọc Quyền (3)2.13.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Miện
Đời thứ 9.
1) Tạ Thực (con cả cụ Miện)
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Thảng.
2) Tạ Thiểm (con thứ 2 cụ Miện)
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Nguyện.
3) Tạ Hoãn (con thứ 3 cụ Miện)
Sinh ra: Tạ Giản, Tạ Chiêm, Tạ Tâm, Tạ Áp, Tạ Liên.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 3 Tạ Đình Chiêm


Nhờ tài đức quan giai nhẹ bước
Nên phấn vua lộc nước dồi dào
Đô chỉ huy xứ đương trào
Đường đường chức cả quyền cao rõ ràng

Thứ Năm, ngày 09 tháng 7 năm 2015

Chi 5 - Con cháu cụ Tạ Ngọc Quyền (2)

(Tiếp theo và hết)


Đời thứ 15.
1) Tạ Văn Nho (con cả ông Số)
Nghề nghiệp: Thủ kho lương thực; Chức vụ:
Hiện tại ở: Tp. Hồ Chí Minh; Số điện thoại:
Vợ: Nguyễn Thị Liên, cán bộ thương nghiệp huyện; Quê quán:
Sinh ra: Tạ Cường, Tạ Thị Thanh, Tạ Thị Hương.