Thứ Bảy, ngày 04 tháng 7 năm 2015

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 3 Tạ Đình Đoan


Nối gót cha móc mùa nhuần thấm
Tổ ba đời phúc ấm hà sa
Đèn trời sáng rực cỏ hoa
Con hiền, cháu thảo một nhà cân đai

Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2015

Chi 5 – con cháu cụ Tạ Ngọc Quyền (1)Gia phả Chi 5
Con cháu cụ Tạ Ngọc Quyền, đời thứ 7

Chi 5 có 3 ngành :
Ngành 1 : Con cháu cụ Tạ Đình Thưởng, đời thứ 8,
Ngành 2 : Con cháu cụ Tạ Minh, đời thứ 8,
Ngành 3 : Con cháu cụ Tạ Đình Miện, đời thứ 8,

Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 2 Tạ Đình Đô


Thừa phúc tổ cụ nhì nối nghiệp
Gánh giang sơn giữ việc nhà nông
Dấu son óng ánh điểm hồng
Tước “Quan viên phụ”, sắc phong một hàng
Ngoài viện sách thanh đan hai chữ
Sắc phong Hầu con thứ bảnh bao
Nền phúc hậu, bậc tài cao
Thơm tho hoa nở, ngọt ngào hương đưa.

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015

Con cháu cụ Tạ Đình Cán2. 12 Con cháu cụ Tạ Đình Cán 
Đời thứ 9.
1) Tạ Kiểm (con cụ Khang).
Sinh ra: Tạ Lý.
Chi tiết: Con cháu cụ đến đời thứ 11 thì hết.
2) Tạ Thành (con cụ Chân).
Chi tiết: Cụ không có con.

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015

Diễn ca kỷ niệm


Phần này do cụ Tạ Đức Bản (đời thứ 12) vâng mệnh tôn trưởng trong họ soạn ra. Khi chép lại, cụ Tạ Ngọc Lân (đời thứ 12 viết lại gia phả lần thứ Tư) có mạn phép sửa chữa, bớt bỏ một số chỗ để trọng vẻ tôn nghiêm và có phần thực tế hơn.