Thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Bốn bài văn kỷ niệm do ông Tạ Đình Ty biên soạn năm Canh Ngọ (1990) - (1)

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 10 Tạ Ngọc Tiệp

Cùng dòng dõi con nhà tư thế

Chốn trường văn kế nghiệp đàn anh

Thông minh tài đức rành rành

Văn chương tuyệt bút nổi danh thầy đồ

Thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014

Lời cụ Tạ Đức BảnNhớ ơn nghĩa tổ tôn sâu nặng
Dựng cõi này đằng đằng ngàn thu
Có cổ thụ, có sân hồ
Có đền kỷ niệm, có chùa tụng kinh

Thứ Tư, ngày 09 tháng 7 năm 2014

Chi 6A - Con cháu cụ Tạ Đình Nhân (3)2.15.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Viết Côn
Đời thứ 9.
1) Tạ Viết Côn (con thứ 3 cụ Phong)
Sinh ra : Tạ Văn Sản.
Chi tiết : Con cháu cụ ở xã Xuân Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Thứ Sáu, ngày 04 tháng 7 năm 2014

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 12Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 12 Tạ Quốc Thưởng
Buổi niên thiếu ngoài hai mươi tuổi
Sóng Vũ môn đua đuổi với đời
Hai khoa thi đỗ tú tài
Sắc phô cây ngọc, hương bay dặm phần
Thấy danh lợi nhiều phần bó buộc
Nên thờ ơ chen bước cửa quyền
Bạc bài mượn thú giải phiền
Cho khuây thế sự, cho quên tháng ngày
Cũng lắm lúc cảm hoài, tức cảnh
Nhiều văn thơ ngâm vịnh còn truyền
Tiền đồ nghĩ đến thiếu niên
Trường làng có một, trẻ em thì nhiều
Khuyên dân xã mở thêm trường nữa
Để con em có chỗ học hành
Ao tù sen mọc tươi xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.