Thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 6 Tạ Trường Sách

Ngoài mười dặm vỗ yên dân chúng
Tổng An Bồi nhất thống quy mô
Anh hào lẫm liệt quyền hô
Oanh lăng líu lưỡi, yến co quẩn lời.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Con cháu cụ Tạ Đình Nhuệ


2. 19 Con cháu cụ Tạ Đình Nhuệ 
Đời thứ 9
1) Tạ Trụ (con cả cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Tam.
2) Tạ Điền (con thứ 2 cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Đình Nguyên, Tạ Đa Hào, Tạ Đình Hạnh.
3) Tạ Mỹ (con thứ 3 cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Nguyện, Tạ Ý.
4) Tạ Phang (con thứ 4 cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Trạch.

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2015

Thứ Hai, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Chi 7 - Con cháu cụ Tạ Đình Lộc (3)2.18.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Nghinh
Đời thứ 9.
1) Tạ Hoạt (con cả cụ Nghinh)
Chức: Hương đồ   ; Tước:
Sinh ra: Tạ Ân, Tạ Cảm, Tạ Hoan