Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Danh sách Ban Trị sự qua các thời kỳ (2)(tiếp theo và hết)
Năm 1992

Ban Trị sự:

Tạ Đình Văn, đời thứ 14, Chi 4, ngành 2, Trưởng Ban

Tạ Trắc, đời thứ 13, Chi 1, ngành 1, Trưởng Họ,

Tạ Xuân Ba, đời thứ 13, Chi 4, ngành 3, Phó Ban Thường trực,

Tạ Đình Ty, đời thứ 14, Chi 3, ngành 2, Phó Ban kiêm Thư ký,

Tạ Kinh Quắc, đời thứ 13, Chi 4, ngành 6, Phó Ban việc Hiếu, Lễ Nghi.

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Chi 8 - Con cháu cụ Tạ Đình Khóa (2)Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Liễn
Đời thứ 9.
1) Tạ Nghiêm (con cụ Liễn)
Sinh ra: Tạ Nghị, Tạ Đặng, Tạ Cảm.

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Những thời kỳ viết Gia phả trước đây


- Ngày, tháng mạnh Thu năm Tân Sửu (1841), năm đầu của đời vua Thiệu trị.
Cháu đời thứ 10: Kinh trúng nhị trường kiêm Tổng giảng hiệu Thanh Hiên (Ngọc Súy) kính soạn.