Thứ Ba, ngày 09 tháng 9 năm 2014

Thứ Năm, ngày 04 tháng 9 năm 2014

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 8 năm 2014

Danh sách các Liệt sĩ kháng chiến (1)II. Liệt sĩ kháng chiến chống Pháp


1
Tạ Bá Quy
14
3 – 2
Hy sinh năm 1950
2
Tạ Xuân Tỵ
12
4 – 3
Hy sinh ngày 08/4/1950
3
Tạ Đậu
14
4 – 3
Hy sinh ngày 24/4/1952
4
Tạ Soạn
13
4 – 4
Hy sinh ngày 20/6/1950
5
Tạ Thị Câu
13
4 – 6
Hy sinh ngày 11/8/1944
6
Tạ Ngọc Toản
14
4 – 6
Hy sinh ngày 24/9/1952
7
Tạ Văn Tư
14
5 – 1
Hy sinh ngày 17/3/1952
8
Tạ Đang
14
5 – 1
Hy sinh ngày 06/11/1952
9
Tạ Nguyên Sáu
12
7 – 1
Hy sinh ngày 06/4/1952
10
Tạ Ngọc Tảo
13
7 – 1
Hy sinh ngày 09/3/1952
11
Tạ Thị Tỵ
13
7 – 2
Hy sinh ngày 25/7/1954