Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 10Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 10 Tạ Bằng

Trường hương thí mở khoa cống tuyển

Chốn rừng nho nổi tiếng văn chương

Câu văn nét bút lạ thường

Tình thâm một cửa bảng vàng chiếm khoa.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016

Con cháu cụ Tạ Đình ThụyĐời thứ 9.
1) Tạ Kỷ (con cụ Chương)
Sinh ra: Tạ Song, Tạ Sơn, Tạ Hội
Chi tiết: Con cháu cụ đến đời thứ 13 thì hết

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2016

Bà Tạ Thị NụTạ Thị Nụ (s.1922)


Quê l. Thư Điền, nay thuộc x. Tây Giang, h. Tiền Hải. 1936 - 1939: làm liên lạc cho tổ chức Đảng và Đoàn thể ở Đức Cơ, Thanh Giám do Tạ Thị Câu phụ trách. 

Thứ Hai, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Chi 3 – con cháu cụ Tạ Đình Trật (3)Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Khuê
Đời thứ 9.
1) Tạ Định (con cả cụ Khuê)
Ngày sinh:                         ; Ngày mất: 15/3 (âm lịch)
Chức: Hương nhiêu          ; Tước:
Sinh ra: Tạ Nhuệ.

Thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 9 (2)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 9 Tạ Xưng

Quyền Cai tổng san Khê nhất thống

Hội Thái Bình dân tổng yên vui

Sân mai vóc tuyết đượm mùi

Hơi đồng chẳng nhuộm tanh hôi tấc lòng